Tahsin Tiryaki: “NUMAN MENEMENCİOĞLU”

Hüseyin Numan Menemencioğlu, 15 Şubat 1958’de Ankara’da vefat etti. Türk diplomat ve siyasetçi.

Ağustos 1942 – Haziran 1944 tarihleri arasında Türkiye Dışişleri Bakanı, öncesinde ve sonrasında milletvekilliği ve büyükelçilik yapmıştır.

Hüseyin Numan Menemencioğlu, Maliye Bakanı Menemenli zade Rıfat beyin oğludur. 1891 Bağdat doğumlu olmasına karşı nüfus cüzdanında 1893 yazılıdır.

İptidai ve Rüştiye öğrenimini Selanik’te, Terakki öğrenimini İstanbul’da, İdadi öğrenimini Fransız For Lisesinde, Yüksek Tahsilini Lozan Darülfünunu Hukuk Fakültesinde yapmıştır.

Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca bilir.

1914 de Viyana Sefareti III. Kâtibi, II. Kâtibi, 1 Mart 1916 da Bern Sefareti maiyetine muvakkaten memur edilmiş, 2 Ocak 1920’de Bern Sefareti maiyetine memur edilmiş, İstanbul’un işgali üzerine umum hariciye memurları mey anında açıkta kalmıştır.

20 Ocak 1923 de Bern Sefareti II. Kâtipliğine, 16 Haziran 1923 de Bükreş Mümessilliği Başkâtipliği’ne, 1 Kasım 1926’da Budapeşte Elçiliği Maslahatgüzarlığı’na, 14 Haziran 1927’de Beyrut Baş Şehbenderliği’ne, 1 Haziran 1928’de Hariciye Vekaleti I. Daire Umum Müdürlüğü’ne, 1 Haziran 1929’da I. Sınıf Elçi derece ve payesiyle Hariciye Vekaleti Müsteşarlığı’na, 11 Haziran 1933’de Büyükelçi unvanı ile Hariciye Vekaleti Kâtibi Umumiliği’ne tayin edilmiştir.

5 Nisan 1937 den 1 Aralık 1937 tarihine kadar Gaziantep Milletvekili ve Hariciye Vekaleti siyasi müsteşarı, siyasi müsteşarlıkların kaldırılması üzerine 2 Aralık 1937’den 9 Ağustos 1942 tarihine kadar ikinci defa Hariciye Katibi Umumisi olmuş ve 10 Ağustos 1942’den 15 Haziran 1944 tarihine kadar Dışişleri Bakanı olmuştur.

30 Kasım 1944 tarihinde Paris Büyükelçiliğine tayin olarak Millet Vekilliğinden ayrılmış, 13 Haziran 1949’da Portekiz Elçiliği görevini de üstlenmiştir.

1956 Kasım ayında emekliye ayrılmış, İstanbul Milletvekili seçilmiş ve 15 Şubat 1958’de Ankara’da vefat etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir