İçişleri Bakanlığının ‘‘Hayvanların Korunması’’ Başlıklı Genelgesi

İçişleri Bakanlığının ‘‘Hayvanların Korunması’’ Başlıklı Genelgesi;

Hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamalarını ve iyi muamele görmelerini temin etmek, acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlamak ve mağduriyetlerini önlemek, kendi aralarında ve çevreyle bir düzen içinde yürüttükleri ilişkilerini biyolojik, fiziksel ve ekolojik sistem içerisinde sürdürmelerini sağlamak doğal dengenin korunması açısından bir gerekliliktir.

Bu dengenin korunması açısından son derece önem taşıyan;

1. Hayvanlara kötü muamele ve işkencenin önlenmesi, bu şekilde tutum ve davranışta bulunanların tespit edilmesi ve haklarında ilgili mevzuatınca belirlenen yasal işlemlerin yürütülmesi,

2. Hayvanların dövüştürülmesi veya yarıştırılması başta olmak üzere hayvanlar üzerinden yürütülen her türlü yasa dışı bahisle mücadele edilmesi,

3. Hayvanların korunması noktasında yasal yükümlülükleri bulunan mahalli idare birimlerinin (belediyeler ve il özel idareleri) sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin teftiş edilmesi ve bu hususta ilgili mahalli idare birimlerinin konusu suç teşkil eden eylem, tutum veya uygulamalarına yönelik soruşturma yapılması,

Görevleri, İçişleri Bakanlığına bağlı denetim birimleri veya genel kolluk teşkilatları aracılığıyla yerine getirilmektedir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca, hayvan hakları ve hayvanların korunması bakımından Vali/Kaymakamlar başta olmak üzere, denetim birimleri ve genel kolluk teşkilatlarımızın görev ve sorumluluklarında olan konularda/alanlarda, mevzuat ile kendilerine verilen görev ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi, kurumsal kapasitenin, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ayrıca bu konudaki bilinç seviyesinin yükseltilmesi için aşağıda belirtilen hususların uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir.

I- Vali ve Kaymakamlarca;

Vali ve Kaymakamlar tarafından sahipsiz ve güçten düşmüş olanlar başta olmak üzere hayvanlara karşı insanlık dışı davranışlara (eziyet, işkence, cinsel istismar, zehirleme, toplu öldürme vb.) kesinlikle fırsat verilmeyecek şekilde her türlü tedbirin alınması,

İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi doğrultusunda; yerel yönetimlerle gerekli koordinasyonun sağlanarak sokak hayvanlarının korunması, beslenmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iş birliğinin sağlanması, sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan “Hayvan Besleme Gruplarının” oluşturulması, sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülmesi,

Hayvan barınakları/hastanelerinin belirli periyotlarla ziyaret edilmesi, barınakların mevzuat ile belirlenen şartları taşıyıp taşımadığı hususunda gerekli denetimlerin yapılması,

Konuya ilişkin il düzeyinde yürütülen iyi uygulama örneklerinin kamuoyuyla paylaşılması, konuyla ilgili çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla başarılı görülen personelin taltif edilmesi,

Yaban hayatının ve ekolojik dengenin korunması amacıyla ilgili mevzuat dâhilinde kolluk birimlerince yapılan denetimlerin artırılması,

II. Belediyelerin Denetimi;

Gerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gerekse Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği belediyelere; sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, bu işlemler için geçici bakımevlerinin kurulması gibi” son derece önemli görevler vermiştir.

Bilindiği üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mahalli idarelere tevdi edilen görevlerle ilgili teftiş ve soruşturma yapma yetkisi İçişleri Bakanlığının yetkileri arasındadır.

Bu çerçevede;

Mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri tarafından gerçekleştirilecek teftişlerde hayvanların korunması konusunda belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi esnasında herhangi bir aksaklık, eksiklik ya da hatalı uygulama olup olmadığının titizlikle incelenmesi,

Mülkiye Teftiş Kurulu ve Kontrolörler Başkanlığınca teftiş rehberlerinde bu konuya ilişkin ayrı bir başlık açılması, denetlenmesi gereken hususların rehberde detaylıca yer almasının sağlanması,

Vali ve Kaymakamlarca, belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik görevlerini yerine getirmedeki ihmal veya kasıtlı uygulamalarının takip edilmesi, gerekli hallerde inceleme/soruşturma başlatılması ya da İçişleri Bakanlığınızdan inceleme/soruşturma başlatılmasının talep edilmesi,

III. Genel Kolluk Birimlerinin Uzmanlaştırılması ve Yetkilendirilmesi

Genel kolluk birimlerimizde görevli personelin hayvanların korunması konusunda uzmanlaşmalarını ve bu yolla denetim faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürülmesini temin etmek amacıyla;

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü; illerde ise İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde (gerekli görülen ilçelerde de aynı esaslara uygun olacak şekilde) Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri/Timlerinin kurulması,

Kurulacak büro/timlerde yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, personelin seçiminde konuya yatkınlık (lisans ya da önlisans sırasında veterinerlik eğitimi alma vb.) açısından gereken özenin gösterilmesi ve ihtiyaca uygun nitelikte özel donanımlı araçların tahsis edilmesi,

IV. Hayvanların Korunmasına Yönelik İhbar ve Şikâyet Uygulaması Geliştirilmesi

Hayvanların haklarının korunması, hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, işlenen suç veya kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve ivedilikle müdahale edebilmesi için etkin bir ihbar, şikayet ve istek mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu amaçla;

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca (genel kolluk birimleri ile koordineli şekilde) sosyal medya uygulama mağazalarından indirilebilecek bir mobil aplikasyonun 30 Temmuz 2020 tarihine kadar hazır hale getirilmesi,

Hayvan Dostu İnsanlar (HAYDİ) isimli uygulamanın vatandaşlarımıza duyurulması, yaygınlaştırılması ve etkin kullanımı için İçişleri Bakanlığının merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra birimlerince gerekli farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, hayvanların korunmasına yönelik gönüllülük esasına göre faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 13.07.2020

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir